จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พร้อมด้วย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงค์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายสมยศ รำจวน พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัยและส่วนราชการในพื้นที่ ณ แปลงนาต้นแบบฯ นายสุพล พานิชย์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2