รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจังหวัดศรีสะเกษผ่านการประเมินทั้ง 2 ผลงานคือ ศรีสะเกษผ่านการประเมินทั้ง 2 ผลงาน คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ PMQA 4.0 กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
โดยมี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สนจ.ศก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2