ลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงหนังสือเวียนต่างๆ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งแบ่งการอบรมจำนวน 5 รุ่นๆละไม่เกิน 50 คน รวมผู้เข้าอยรม 217 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2