ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ(ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลVCS) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ในการประชุมได้มีความเห็นพิจารณาสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑.ความก้าวหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
๒.การดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ
๓. การขับเคลื่อนทะเบียนแหล่งน้ำ
๔. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๕. แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัด (เพิ่มเติม)
โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2