ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.50 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดสกัด คัดกรองบุคคลและยานพาหนะ ชายแดน และจุดคัดกรองชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. เฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค คัดกรองผู้เดินทางตามมาตรการฯ
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เดินทางทุกราย หากพบอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ให้นำไปตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่กำหนดไว้
3. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เดินทางเกี่ยวกับการป้องกันตนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
4. สำรวจและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวบรวมข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกันในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย

โดยมี นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. อปพร. อสม. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

ณ ด่านตรวจบ้านหนองเก่า ตำบลพราน และด่านตรวจหน้าวัดสำโรงเกียรติ ตำบลสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2