ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน/หมู่บ้านและลุ่มน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว ได้มีการจัดชุดทีมวิทยากร ทั้งหมด ๓ ทีม ลงพื้นที่ตามที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็น ๑ใน ๑๐วาระจังหวัด
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ เป็นทีมวิทยากรชุดที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอวังหิน เพื่อสร้างทีมคณะทำงานระดับตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอ ซึ่งคณะทำงานระดับตำบลประกอบด้วยอาทิ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่างอบต. TambonSmartTeam ตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำในตำบลของตน อันเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฏรในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยมีนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน นายประยูร สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีหนองใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 โดยเคร่งครัด
ณ โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2