รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจังหวัดศรีสะเกษผ่านการประเมินทั้ง 2 ผลงานคือ PMQA 4.0 และ PMQA รายหมวด หมวด 2 ซึ่งกำหนดการตรวจประเมินฯในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(แผนและงบประมาณบุคลากร) ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สนจ.ศก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2