การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้า

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” สำหรับหัวหน้างานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างความน่าเชื่อต่อประชาชน

โดยมี นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญเดช วีระกุล ผอ.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผอ.ร.ร.สตรีสิริเกศ และผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมพิธีเปิด

ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2