ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ

ันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตาม พร้อมมอบแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน และลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
การจัดอบรมเป็นการขยายผล หลังจากที่ได้มีการทดสอบระบบ ทดลองการปฏิบัติในพื้นที่ตำบลนำร่อง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
จังหวัดจัดชุดทีมวิทยากรเป็น 3 ทีมแบ่งความรับผิดชอบใน 22 อำเภอ แต่ละอำเภอกำหนดตำบลหลักในการฝึกอบรมแล้วให้ทีมตำบลอื่นมาร่วมอบรมและสังเกตการณ์ ฝึกปฏิบัติ มีบุคคลแกนนำประกอบด้วย ปลัดอำเภอ นายก อปท.ปลัด อปท. ผอ.ส่วนโยธา อปท.และทีม สมาร์ทตำบล เพื่อนำไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป
ผลจากการทำงานจะได้แผนงาน/โครงการในการจัดการน้ำที่เป็นระบบแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย การจัดลำดับความสำคัญ และเกิดการบูรณาการ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2