บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

ันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน/หมู่บ้านและลุ่มน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว ได้มีการจัดชุดทีมวิทยากร ทั้งหมด ๓ ทีม ลงพื้นที่ตามที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็น ๑ใน ๑๐วาระจังหวัด
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ เป็นทีมวิทยากรชุดที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อสร้างทีมคณะทำงานระดับตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งคณะทำงานระดับตำบลประกอบด้วยอาทิ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผอ.กองช่างอบต. TambonSmartTeam ตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำในตำบลของตน
โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนผอ.โครงการชลประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 โดยเคร่งครัด
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2