ให้สัมภาษณ์ข้อมูลศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังห

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์(Zoom) ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์กรมหาชน) ในประเด็น ดังนี้
1. จุดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ
2. การมองภาพลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เช่น วิถีชีวิตเกษตร พื้นที่สินค้า GI ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ้าทอพื้นเมือง
3. สินทรัพย์ที่ทีมจังหวัด เช่น ภูมิปัญญา วัฒนธรรม เป็นต้น
4. เครือข่ายต่างๆที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ 9 สาขา
6. แผนการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
7. การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”
8. โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด เช่น ถนนคนเดินมารี-หนองแคน เกาะกลางน้ำ พื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ(GI) แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2