“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์ และมีผู้ร่วมรายการคือ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นางนงลักษณ์ ชัยชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษและ นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
– การรับมอบสิ่งของสนับสนุนโดยกิจกรรมร่วมไมตรีมีแล้วแบ่งปันเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
– การประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี..แส่ว ครั้งที่ 3/2564 และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่
– การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ
– การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
-การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดครั้งที่ 4/2564
– การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564
– พิธีส่งมอบหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ(ICU) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและพิธีส่งและให้กำลังใจ นักรบชุดขาว เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
– การมอบถุงยังชีพกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดศรีสะเกษ
– การปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้
– การดำเนินงานตามโครงการสร้าง ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน
– โครงการจัดทำฐานข้อมูลครอบครัวผู้ยากจน จังหวัดศรีสะเกษ (บิ๊กดาต้า)
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2