“ธานีผ้าศรี…แส่ว”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและแปรรูป/กลุ่มผ้าไหมทอผ้าพื้นบ้านกี่กระตุก และบ้านกระมัลพัฒนาตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
เพื่อส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านการทอผ้า ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การแส่ว และยกระดับการบริหารจัดการ
เริ่มตั้งแต่การสาวไหม การย้อมผ้า ทอผ้า แส่วเสื้อ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าโอทอป ของกลุ่มต่างๆ
โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นางนริตา ไตรสรณกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรีแส่ว” และแขกผู้มีเกียรติร่วมในกิจกรรม
ณ กลุ่มทอผ้าบ้านกระมัลพัฒนา ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2