ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ในการประชุมดังกล่าวได้มีความเห็นพิจารณาสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑.สรุปผลการดำเนินการการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลนำร่องแล้วรวม ๔ อำเภอ ๗ ตำบล
๒.แจ้งแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยให้บันทึกแผนงานโครงการลงในระบบ Thai Water plan ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓.กำหนดแผนการขยายผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลอื่นๆ อีก ๒๒ อำเภอ ๒๐๙ ตำบล
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทน/หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ท้องถิ่นจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลประทาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอาลัย หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2