การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 ดังนี้
1. รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
2. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
3. การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
4. แนวทางการขับเคลื่อนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3
5. แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. ความคืบหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2