มอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบถุงยังชีพจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายอำเภอศรีรัตนะหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2