“ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 3/2564
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนโดยส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มทอผ้า ในการขับเคลื่อนโครงการโดยการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการทอผ้า ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแส่ว ด้านการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย
โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าพื้นเมือง คณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรีแส่ว” และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2