ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินง

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจังหวัดศรีสะเกษผ่านการประเมินทั้ง 2 ผลงานคือ PMQA 4.0 และ PMQA รายหมวด หมวด 2 ซึ่งกำหนดการตรวจประเมินฯในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการชื่อผลงาน "ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน"ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ)
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(แผนและงบประมาณบุคลากร) ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2