ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาผู้เสียหาย จำนวน ๑๘ ราย ซึ่งต้องมีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ ๒๕๔๔
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2