ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน ๕ ราย แบ่งเป็นกรณีดังนี้
๑.กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๔ ราย
๒.กรณียุติคำขอ จำนวน ๑ ราย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สภาทนายความจังหวัด เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2