ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
๑. การสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒. การบรรจุแผนงาน/โครงการ ภายใต้ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ในแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญ
๔.การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของจังหวัด
โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอศรีรัตนะ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอยางชุมน้อย ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2