ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาการขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.๒๕๔๗ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตั้งใหม่ จำนวน ๓ แห่ง
โดยมีปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน อัยการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและแผนเมืองจังหวัด ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอราษีไศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2