ประธานในพิธีมอบบ้านสภาสังคมสงเคราะห์

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” ให้แก่ นางแก้ว เกษาชาติ ผู้ดูแลคนพิการราย นายเสริม ภาษี (พิการทางการเคลื่อนไหว : ขาซ้ายขาด)
โดยศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ(ไพรบึง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 69,635 บาท และ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ ราษฎรในพื้นที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม และ แรงงานในการสร้างบ้านดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์
จากนั้นร่วมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด อำเภอไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ศูนย์บริการทางสติปัญญาจังหวัด(กันทรลักษ์) ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2