โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” ให้แก่นายสมพร วงษ์พิทักษ์ ผู้ดูแลคนพิการรายนางสาวธิดารัตน์ วงษ์พิทักษ์ (ผู้พิการทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้)
โดยศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ(ไพรบึง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 63,415 บาท และ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ ราษฎรในพื้นที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม และ แรงงานในการสร้างบ้านดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์
จากนั้นร่วมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด อำเภอไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ศูนย์บริการทางสติปัญญาจังหวัด(กันทรลักษ์) สมาคมสตรีพิการฯ สมาคมคนพิการตำบลกุดเสลา กันทรลักษ์ ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสำโรงพลัน ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด / รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด รองประธานหอการค้าจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง นางอ้อ มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ(ไพรบึง) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไพรบึง จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี
ณ บ้านเลขที่ 132 บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2