การขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น
oายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้านชุมชนและลุ่นน้ำจังหวัดศรีสะเกษ (รุ่นนำร่อง) เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ติดตามผลของการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตลอดจนชี้แจงสร้างความรับรู้และรับทราบความต้องการแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำแล้งจากราษฏรในพื้นที่ เพื่อจัดทำผังน้ำ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและตรงต่อความต้องการของราษฏรในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยมีนายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนรอง กอ.รมน. ผู้แทนชลประทาน ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน Tambom Smart Team ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2