ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ปักกลด 64) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลาประชาคมบ้านใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ถือว่าสามารถเป็นรูปแบบตัวอย่างในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ประชาชน อาสาสมัครในหมู่บ้านผนึกกำลังกันดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายอำเภอขุขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอขุขันธ์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.จ.ศก. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. และพี่น้องประชาชนบ้านใจดี ร่วมในกิจกรรม
ณ ศาลาประชาคมบ้านใจดี หมู่ที่ 1
ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2