ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ยังไม่เบิกจ่ายให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมี ผอ.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น ๑ ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2