การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโร

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เวลา 10.30 – 12.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID -19) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ การลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแอพพลิเคชัน "หมอ…พร้อม"และ"ศรีสะเกษ…พร้อม" และการจัดสรรวัคซีน LOT ที่ 8 เป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเร็วที่สุด เพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2