การประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : ข้าว คณะทำงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาข้าวครบวงจร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการข้าว ระบบฐานข้อมูล แผนงาน โครงการที่จะดำเนินการ การเตรียมการเรื่องการแปรรูป การตลาด การเชื่อมโยงกับวาระอื่นของจังหวัด เช่นโคเนื้อ เป็นต้น
โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา/ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษผู้แทนภาคเอกชน คณะทำงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาข้าวครบวงจร และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2