วาระจังหวัดศรีสะเกษด้านการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports Cit

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษด้านการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) ด้านการคมนาคมและขนส่งทางบก
เพื่อศึกษาการพัฒนาเส้นทางในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวตลาดไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน ปราสาทห้วยทับทัน ถนนสายต้นตาล วัดศรีมงคลรัตนาราม วัดทุ่งไชยบ้านเมืองหลวง บ้านหนองหญ้าปล้อง วัดพิมลฯ และวัดสระกำแพงใหญ่โดยเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ศก.4020 กับทางหลวงหมายเลข 226 เพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจและรายได้
พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคไข้เลือดออกและลัมปีสกิน ตำบลทุ่งไชย
โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
ณ เขตพื้นที่บ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย และเขตพื้นที่บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2