การประชุม ติดตาม และวางแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมในการควบคุมแ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ติดตาม และวางแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การวางมาตรการ การรณรงค์ การรักษา การให้วัคซีนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน
แนวทางการมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน " เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกันเนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
โดยซักซ้อมการดำเนินการในสู่ระดับพื้นที่อำเภอผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมีประเด็น เน้นย้ำดังนี้
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการเดินทางของประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
2. การบริหารจัดการวัคซีน และการจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน ศรีสะเกษพร้อม
3. ให้อำเภอตรวจตราการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงงานหรือไซด์งานก่อสร้างในพื้นที่
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" ดังนี้
4.1 บ้าน 238 จำนวน 78 หลัง
– มอบแล้ว 4 หลัง
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 หลัง
– อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 หลัง
– ยังไม่ดำเนินการ 23 หลัง
4.2 บ้าน พมจ. 24 หลัง
– มอบแล้ว 3 หลัง
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 หลัง
4.3 บ้าน มส.12 จำนวน 5 หลัง
– มอบแล้ว 2 หลัง
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 หลัง
– อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 หลัง
4.4 บ้านกาชาด/ภริยาทูต 8 หลัง ทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ
5. สถานการณ์การเกิดโรคลัมปีสกินและการเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่ศรีสะเกษ
6. การวางแผนบริหารจัดการวัคซีนลัมปีสกิน
7. แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ให้มีคณะทำงานเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมีฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายเลขา
9. ให้อำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เน้นย้ำผู้ประกอบการตลาดผลไม้และเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รอง ผอ.รมน.จว.ศ.ก. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนนายก อบจ. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2