“เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 – 15.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 6 และ 7ให้แก่ราษฎรจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางอำไพ วิถี อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 34 บ้านโพนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
2. นางสาวนารีรัตน์ สุทน อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 29 บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ อำเภอวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี
ณ พื้นที่ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2