“เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ รายนายทองคำ พานพินิจ อายุ 50 ปี บ้านลิงไอ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ อำเภอวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าว
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี
ณ บ้านเลขที่ 176 บ้านลิงไอ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2