ประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาระบบข้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินการโครงการวิจัยในระยะที่ 1 และแนวทางการดำเนินการในระยะที่สองที่จะลงในระดับพื้นที่
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. การเชื่อมประสานกับวาระจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและภาคีที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรม
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณาจารย์ในสังกัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถิติจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2