ประธานในการประชุม คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐและคณะกรรมการพิจารณากำหนดโซนและจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลง "ทุ่งสิมน้อยสาธารณประโยชน์" ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แปลง"โคกส้มป่อย ๑,๒" ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๗ อุบลฯ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2