ติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 16/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. การขออนุญาตเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
3. การขอความร่วมมือแจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory
4. รายงานผลการออกตรวจรณรงค์เยี่ยมและกำชับสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด
5. พิจารณาออกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
6. การประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ และข้อเสนอ/คำสั่ง มาตรการผ่อนคลาย ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ
7. พิจารณามาตรการควบคุมป้องกันโควิดของโรงเรียนช่วงเปิดเทอม
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการวัคซีนโควิด
9. พิจารณาการจัดทําสติกเกอร์การรับวัคซีนโควิด ครบ 2 ครั้ง
10. พิจารณาการดำเนินการ Sentinel Surveillance รอบที่ 2/2564 ในกลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติให้มีการปรับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสมตามข้อมูลความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
11. พิจารณาประสานหน่วยงานความมั่นคงระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังเชิงรุก การลักลอบข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานกักกันระดับท้องถิ่น
12. พิจารณาอนุมัติจัดอบรมครูเพื่อถ่ายทอดแผนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
13. พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นเคเบิลใต้ดิน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2