ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการเพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทยจำนวน 463 โครงการ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/ผู้แทน ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2