เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการปรับแผนการใช้จ่าย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวน ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศก ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2