ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีโครงการขอขุดลอกฯในเขตพื้นที่อำเภอราษีไศล อำเภอขุขันธ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอวังหิน และอำเภอศรีรัตนะ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการใช้ประโยชน์อุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลประทานศรีสะเกษ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอราษีไศล ขุขันธ์ วังหิน ศรีรัตนะและอำเภอเมืองจันทร์ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและชี้แจงดังกล่าวด้วย
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2