ประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานกา

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VTC) โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงมีประเด็นที่น่าสนใจสรุป ดังนี้
๑. กรมยุทธการทหาร ชี้แจงการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นการลับลอบเข้าเมืองและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง
๒. กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงผลการดำเนินการของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด
๓.กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯในพื้นที่ชายแดน และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดฯในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
๔.กระทรวงแรงงานชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
๕.เหล่าทัพ ชี้แจงผลการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว
๖.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงผลการสืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวและกลุ่มขบวนการ
โดยมีพันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผอ.รมน.จว.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ แทนนายอำเภอขุนหาญ แทนนายอำเภอภูสิงห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2