“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นายวัชรินทร์ สุขเกษม และมีผู้ร่วมรายการคือ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564)
– นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และ
นมผง 14 กล่อง ให้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS.)
– การหารือข้อราชการ ในประเด็นการส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการประชุมหารือการบริหารจัดการด้านการตลาดทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
– การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564
– การประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการท่องเที่ยวและเมืองกีฬา(Sports City) ครั้งที่ 3/2564
– การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
– การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2