ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) คร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป. และคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2