ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 พื้นที่อำเภอยางชุมน้อยและอำเภอราษีไศล
– ประชาชนในพื้นที่ตระหนักในการป้องกันตนเองปฏิบัติตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
– รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทางแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ อสม.ในพื้นที่
-ตลาดสดเทศบาลเมืองคง อ.ราษีไศล ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด พ่อค้าแม่ค้า/ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราษีไศล
-มีผู้ป่วยโรคโควิด19 สะสม 68 ราย ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ 5 ราย กำลังรักษา 23 ราย ย้ายไปHotpitel 6 ราย หายป่วยกลับบ้าน 34 ราย
-บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี
-มีระบบการบริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคโควิด19 เป็นอย่างดี
-เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อบริหารจัดการวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 930 โดส (เข็มที่ 1 จำนวน 650 เข็มที่ 2 จำนวน 280)
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค.64)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2