พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับนางลัย สายสินธุ์ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 4 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายมูลค่าประมาณ 45000 บาท
ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ราษฏรผู้ประสบอัคคีภัย
มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5) ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ
6) ส่วนราชการอำเภอปรางค์กู่
7) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่
8)องค์การบริหารส่วนตำบลสมอและส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด นายอำเภอปรางค์กู่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2