ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.40 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดชายแดน ภายใต้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด
โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมรับทราบสถานการณ์และมอบนโยบายการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดชายแดน ดังนี้
1. การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
2.มาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและการดำเนินคดี
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
3. การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
4. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน
5. รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัด
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีแผนการออกตรวจแรงงานในพื้นที่ การบูรณาการด่านสกัดการกระทำความผิดในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดน การดำเนินกลไกหมู่บ้านชายแดน และการกำหนดประชุมศูนย์ฯจังหวัดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไป
โดยมี พันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปภ.จังหวัด ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 และ 3 ผู้แทน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 ผู้แทนหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชาประจำพื้นที่ 1 ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2