โครงการสร้าง ซ่อมบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.30 -12.00 น.
นายวิชัย ตั้งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้าง ซ่อมบ้าน ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ณ อำเภอวังหิน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายทองคำ พานพานพินิจ บ้านเลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลธาตุ
2.นายสมปอง สอนสำแดง บ้านเลขที่ 131 หมู่ 6 ตำบลดวนใหญ่
3.นางวิอาภา บุญส่ง บ้านเลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว
พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน
โดยมีนายฉลาด ชิดชม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่างผู้ก่อสร้างบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2