ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14/2564

ันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 – 13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ และ ชายแดนไทย – กัมพูชา
2. การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ตอนใน จังหวัดศรีสะเกษ
3. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 วาระแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ
4. การขยายปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อชั่วคราว
5. การขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด
6. การเตรียมการแนวทางการดำเนินงานในการจับสลากและสอบเข้าเรียน
7. มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 5 จุดตรวจ อำเภอภูสิงห์ ขุนหาญ และกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2