ร่วมรับมอบสิ่งของจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.50 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับมอบสิ่งของจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของใช้จำเป็น เพื่อมอบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ท) ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2