ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระเกษตรบูรณาการ (โคเนื้อ) ณ นวลรวมมิตรฟาร์ม มีนางนวลฉวี ผาพันธุ์ เป็นเจ้าของฟาร์ม ตั้งอยู่บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีโคเนื้อจำนวน 72 ตัว จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคผ่านสหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน มีรายได้เสริมจากการจำหน่ายมูลสัตว์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2564 ประมาณ 21,000 บาท อีกทั้งมีพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นอาหารวัว ประมาณ 7 ไร่
จากนั้น ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อของนางอัจฉรา วรรณทวี ตั้งอยู่บ้านโพนเขวา ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 11 ตัว มีโคเนื้อ 1 ตัว มีอาการของโรคลัมปีสกิน อยู่ระหว่างส่งเลือดตรวจชันสูตรโรคสัตว์สุรินทร์ จึงมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับอำเภอและ อปท.ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว
โดยมี นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ประธานสหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน นายก อบต.เสียว นายก อบต.โพนเขวา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่
ณ พื้นที่ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2