ประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : โคเนื้อ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อโคแบบครบวงจร ในที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้
1. จังหวัดศรีสะเกษ (ปี2564) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 77,908 ราย มีโคเนื้อจำนวน 379,762 ตัว (โคพื้นเมือง/โคขุน/โคพันธ์ุแท้/โคลูกผสม)
2. การจัดทำโครงการโคเนื้อเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพแก่เกษตรกร
3. การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์โคเนื้อและยกระดับมาตรฐาน GFM / GAP
4. การดำเนินการต่อยอดโคเนื้อดอกลำดวน
5. การควบคุมโรคระบาดในโคเนื้อ
6. การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่ภารกิจงานด้านโรงฆ่าสัตว์ รวมถึง การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
7. การพิจารณาจัดมหกรรมโคเนื้อศรีนครลำดวน
ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบควบคุมการเกิดโรคระบาด การนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกฟาร์มยกระดับสู่มาตรฐาน GAP และ GFM การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การพัฒนาแบรนด์โคเนื้อของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2